Patagonia - Alberto Alamia

Fitz Roy and Cerro Torre from Lago del Deserto, 2017

Photo by Alberto Alamia