Patagonia - Alberto Alamia

Patagonia Argentina, 2017

Photo by Alberto Alamia