Patagonia - Alberto Alamia

wrong turn, Cochrane 2017

Photo by Alberto Alamia