Patagonia - Alberto Alamia

The rock vibe, Patagonia Argentina 2017

Photo by Alberto Alamia