Patagonia - Alberto Alamia

Fitz Roy and Cerro Torre

Photo by Alberto Alamia