Patagonia - Alberto Alamia

new Inhabitants, Chaiten 2017

Photo by Alberto Alamia