Patagonia - Alberto Alamia

Perito Moreno 2017

Photo by Alberto Alamia