Patagonia - Alberto Alamia

Sunset at the Lago del Deserto, 2017

Photo by Alberto Alamia