Patagonia - Alberto Alamia

The Front, Perito Moreno 2017

Photo by Alberto Alamia