Patagonia - Alberto Alamia

time stop, Chaiten 2017

Photo by Alberto Alamia