Patagonia - Alberto Alamia

aolng the Carretera Austral, 2017

Photo by Alberto Alamia