Patagonia - Alberto Alamia

Official end of the Carretera Austral, 2017

Photo by Alberto Alamia