Patagonia - Alberto Alamia

Laguna Torre 2017

Photo by Alberto Alamia