Patagonia - Alberto Alamia

Hitch-hikers ! Cochrane 2017

Photo by Alberto Alamia