Patagonia - Alberto Alamia

abandoned market , Chaiten 2017

Photo by Alberto Alamia