Patagonia - Alberto Alamia

The big rock, Fitz Roy , 2017

Photo by Alberto Alamia