Patagonia - Alberto Alamia

Rest of the evacuation, Chaiten 2017

Photo by Alberto Alamia